سیم چین و سیم لخت کن 

کیفیت ساخت و آلیاژ عالی 

اصل ژاپن 

سایز ۶ 

اندازه ۱۲۵ میلیمتر