قابل توجه خریداران عزیز :

 از کپی کردن شماره مرسوله خود در سایت رهگیری مرسوله اجتناب کرده و دوباره تایپ نمایید زیرا با خطا مواجه می شوید .

خرید های شما بر اساس شماره سفارش هر روز  در جدول زیر قابل مشاهده می باشد لذا با مراجعه به شماره سفارش خود اگر سفارش شما در وضعیت تکمیل شده و ارسال شده باشد شماره مرسوله پستی خود را دریافت نمایید . 

   آدرس سایت رهگیری پستی  که در ستون چهارم جدول زیر می باشد ، موقعیت مکانی مرسوله شما را نشان می دهد .

 چنانچه سفارش شما با مشکلی برخورد نماید در قسمت وضعیت سفارش دلیل ان درج می شود . 

 


بر اساس شماره سفارش خود وضعیت مرسوله خود را بررسی و رهگیری کنید 


شماره سفارش            وضعیت سفارش                     شماره مرسوله پستی                               سایت رهگیری مکان مرسوله                     توضیحات


           ۳۶۷۲                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۴۷۰۰۰۰۲۴۵۰۰۵۶۱۱۱                      http://tntsearch.post.ir               کاربر صادق فیروزی 


           ۳۶۸۹                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۲۰۰۰۰۴۰۵۰۹۷۷۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir                  کاربر قاصدک


           ۳۶۸۲                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۱۰۰۰۰۲۷۷۰۰۰۹۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir                کاربر الیاس خاتمی فر


           ۳۶۸۸                       ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۲۰۰۰۰۳۹۷۰۰۸۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir               کاربر میلاد پورتقی   


          ۳۶۹۲                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۲۰۰۰۰۷۲۷۰۰۰۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir                 کاربر مهدی قلیزاده


           ۳۹۱۵                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۸۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir             کاربر مرتضی خوش نام 


          ۳۶۵۶                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۰۰۰۰۰۲۶۵۴۸۴۵۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir               کاربر عرفان عابد 


         ۳۶۴۵                        ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۳۴۶۰۰۰۰۸۷۷۰۰۰۰۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir              کاربر علی برزگر 


         ۳۶۷۹                      ارسال شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۱۰۰۰۰۳۸۵۷۴۳۷۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir           کاربر ابراهیم عباسی 


        ۳۷۰۳                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۳۰۰۰۲۶۵۷۴۳۸۶۱۱۴                         http://tntsearch.post.ir        کاربر شرکت ایمن گستر


        ۳۸۹۷                       ارسال شد                ۳۰۳۷۰۹۵۵۳۵۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۵۷۱۱۱                         http://tntsearch.post.ir               کاربر جعفر شهابی 


       ۳۶۴۸                      ارسال شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۴۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۶۹۱۱۹                         http://tntsearch.post.ir      کاربر علی جان روز  بهائی  


       ۳۶۴۷                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۴۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۸۹۱۱۹                          http://tntsearch.post.ir                کاربر میلاد پورتقی  


       ۳۹۱۲                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۸۰۰۰۰۴۸۰۰۹۴۶۱۱۴                          http://tntsearch.post.ir                کاربر یداله خانزاده  


       ۳۶۸۳                      ارسل شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۱۰۰۰۰۶۰۷۰۰۰۷۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir             کاربر سیروس کارگر  


       ۳۸۹۶                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۷۰۰۰۰۳۶۰۰۵۶۹۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir           کاربر حسن توفیقی   


       ۳۷۰۱                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۵۳۰۰۰۰۵۲۵۰۰۹۶۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir          کاربر عبدالحمید آزادمهر