قابل توجه خریداران عزیز :

 از کپی کردن شماره مرسوله خود در سایت رهگیری مرسوله اجتناب کرده و دوباره تایپ نمایید زیرا با خطا مواجه می شوید .

خرید های شما بر اساس شماره سفارش هر روز  در جدول زیر قابل مشاهده می باشد لذا با مراجعه به شماره سفارش خود اگر سفارش شما در وضعیت تکمیل شده و ارسال شده باشد شماره مرسوله پستی خود را دریافت نمایید . 

   آدرس سایت رهگیری پستی  که در ستون چهارم جدول زیر می باشد ، موقعیت مکانی مرسوله شما را نشان می دهد .

 چنانچه سفارش شما با مشکلی برخورد نماید در قسمت وضعیت سفارش دلیل ان درج می شود . 

 


بر اساس شماره سفارش خود وضعیت مرسوله خود را بررسی و رهگیری کنید 


شماره سفارش            وضعیت سفارش                     شماره مرسوله پستی                               سایت رهگیری مکان مرسوله                     توضیحات


           ۳۵۲۹                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۲۰۰۰۰۲۷۵۰۴۷۶۱۱۹                      http://tntsearch.post.ir               کاربر امیرمحمد اصغری


           ۳۶۰۹                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۹۰۰۰۰۷۰۰۷۴۳۷۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir          کاربر ابراهیم عباسی  


           ۳۵۵۶                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۳۰۰۰۰۷۲۵۰۰۳۷۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir                کاربر امیرحسن خانی 


           ۳۵۸۲                       ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۴۴۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir               کاربر عسگر صفری  


          ۳۶۰۶                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۸۰۰۰۰۵۷۲۰۰۸۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir                 کاربر میلاد پورتقی 


          ۳۵۵۵                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۳۰۰۰۰۶۱۷۰۵۳۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir               کاربر سیدمهدی علوی


         ۳۵۱۹                        ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۰۰۰۰۰۸۹۵۰۰۶۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir              کاربر وحید روشن 


         ۳۵۳۱                      ارسال شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۲۰۰۰۰۳۸۲۰۰۷۹۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir    کاربر محمدهادی نقش بندی


        ۳۴۶۶                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۲۵۰۰۰۰۶۳۵۰۰۷۴۱۱۹                         http://tntsearch.post.ir        کاربر محمدامین دلاوری


        ۳۴۷۹                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۲۶۰۰۰۰۲۱۷۰۰۰۰۱۱۹                         http://tntsearch.post.ir               کاربر علی برزگر 


       ۳۴۹۹                      ارسال شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۲۹۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰۱۲۷                         http://tntsearch.post.ir        همکاری فاطمه محمودی  


       ۳۵۱۶                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۰۰۰۰۰۳۵۷۰۰۸۹۱۱۹                          http://tntsearch.post.ir                کاربر میلاد پورتقی  


       ۳۵۸۴                      ارسل شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۴۰۰۰۰۷۳۷۰۰۰۰۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir                کاربر رسول فرهنگ 


       ۳۵۱۵                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۳۰۰۰۰۰۵۷۲۰۷۹۷۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir           کاربر پوریا شهرستانی  


       ۳۴۷۸                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۲۶۰۰۰۰۴۳۲۰۷۴۳۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir                کاربر رضا مجیدزاده