دوستان عزیز : خرید های شما بر اساس شماره سفارش هر روز  در جدول زیر قابل مشاهده می باشد لذا با مراجعه به شماره سفارش خود اگر سفارش شما در وضعیت تکمیل شده و ارسال شده باشد شماره مرسوله پستی خود را دریافت نمایید . 

   آدرس سایت رهگیری پستی  که در ستون چهارم جدول زیر می باشد ، موقعیت مکانی مرسوله شما را نشان می دهد  ( بهتر از است از کپی کردن شماره مرسوله خود در سایت رهگیری مرسوله اجتناب کرده و دوباره تایپ نمایید زیرا با خطا مواجه می شوید ) و چنانچه سفارش شما با مشکلی برخورد نماید در قسمت وضعیت سفارش دلیل ان درج می شود . 


بر اساس شماره سفارش خود وضعیت مرسوله خود را بررسی و رهگیری کنید 


شماره سفارش            وضعیت سفارش                     شماره مرسوله پستی                               سایت رهگیری مکان مرسوله                     توضیحات


           ۳۳۶۸                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۹۰۰۰۰۳۴۷۰۰۶۳۱۱۹                      http://tntsearch.post.ir           کاربر سید احسان موسوی


           ۳۲۳۰                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۲۹۶۰۰۰۲۱۷۵۰۵۹۵۱۲۲                       http://tntsearch.post.ir                کاربر حسن بختیاری 


           ۳۱۸۶                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۲۹۶۰۰۰۲۰۶۷۰۰۰۰۱۲۲                       http://tntsearch.post.ir                کاربر حمید نصیرلو


           ۳۲۱۴                       ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۲۹۵۰۰۰۰۲۴۵۰۰۹۳۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir           کاربر سیدحسین محروقی


          ۳۳۰۱                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۴۰۰۰۰۲۷۷۰۰۰۰۱۱۹                      http://tntsearch.post.ir           کاربر محمدحسین افروخته


          ۳۲۰۹                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۲۹۵۰۰۰۰۳۵۲۰۰۶۹۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir         کاربر امیرحسین مقدسی


         ۳۱۰۲                        ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۲۷۸۰۰۰۰۴۸۲۰۴۸۷۱۱۹                        http://tntsearch.post.ir              کاربر عظیم وزواری


         ۳۱۰۸                       ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۲۸۳۰۰۰۰۲۱۲۰۴۳۷۱۱۹                      http://tntsearch.post.ir                 کاربر جواد نجفی


        ۳۲۵۵                      ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۲۰۰۰۰۵۷۵۰۰۰۵۱۲۷                          http://tntsearch.post.ir        کاربر همکار حسین امانی


        ۳۲۷۹                       ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۲۰۰۰۰۲۵۲۹۷۹۸۱۱۹                           http://tntsearch.post.ir           کاربر هادی یزدان پناه


       ۳۳۳۵                      ارسال شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۶۰۰۰۰۲۰۲۰۰۰۸۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir               کاربر فرخ زاد احمدزاده 


        ۳۳۴۳                     ارسال شد                 ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۶۰۰۰۰۸۴۷۷۴۸۶۱۲۷                       http://tntsearch.post.ir             همکار  احمدرضا باقری 


        ۳۲۵۳                      ارسل شد                  ۲۹۷۸۶۹۵۲۹۹۰۰۰۰۷۳۲۰۰۰۰۱۲۲                        http://tntsearch.post.ir            کاربر محمدعلی علوی


        ۳۳۱۸                       ارسال شد               ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۶۰۰۰۰۴۱۷۰۰۴۴۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir                 کاربر رامین رضایی  


        ۳۲۸۲                      ارسال شد                ۲۹۷۸۶۹۵۳۰۳۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۰۱۱۹                       http://tntsearch.post.ir                کاربر پوریا پیرهادی