شماره کارت ملت :        ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۹۳۴۸۸۷۲

شماره کارت صادرات :   ۶۰۳۷۶۹۱۵۵۲۲۵۱۲۹۰

شماره کارت ملی :        ۶۰۳۷۹۹۱۵۹۴۸۷۵۱۳۴

حساب ها به نام حجت  قناد یزدی می باشد